Nguồn website giaibai5s.com

  1. Rút gọn các phân số:

21 3

ܒܝ | ܠ

ܝܙ | ܒܝܗ | ܠܛܙ

72

  1. Khoanh vào những phân số bằng

college

  1. Khoanh vào những phân số bằng

cosa

  1. Tính (theo mẫu):

. A x 7 x 6 Mẫu: –

4 x 5 x w 8 x 12 x 17 17

’19 x 12 x 8 19 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

6x 2 + A 6 Tol ” 7 x 2 + A 7 P

2 x 5 x 1 3* i * 5 = 3 6 * $* 6 1 W x Ø x 12″ 12″ 2

a)

6 x 2 +4 7 * 2+4

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 2 – Bài 102: Luyện tập Rút gọn phân số
Đánh giá bài viết