1. Vẽ đường thẳng đi qua điểm 0 và song song với đường thẳng AB:

2. a) Vẽ đường thẳng đi qua điểm B và song song với cạnh AD, cắt cạnh CD tại điểm E (vẽ vào hình bên).

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là:

– Góc vuông

– Góc nhọn

– Góc tù

3.

Cho biết các hình tứ giác có trong hình bên đều là hình chữ nhật.

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Cạnh AB song song với các cạnh: CD, EG, HI, PQ.

4.

a) Vẽ đường thẳng AX đi qua điểm A và song song với cạnh BC. Vẽ đường thẳng Cọ đi qua điểm C và song song với cạnh AB. Các đường thẳng này cắt nhau tại điểm D. (vẽ vào hình bên)

b) Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB là: cặp cạnh AD và BC, AB và DC.

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 44: Vẽ hai đường thẳng song song
Đánh giá bài viết