1. Hãy khoanh tròn vào chữ số đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số gồm hai mươi triệu, hai mươi nghìn và hai mươi viết là:

A. 202 020        B. 2 202 020       C. 2 002 020       . 20 020 020

b) Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là:

A. 30 000           3 000                C. 300                 D. 3

c) Số lớn nhất trong các số 725 369, 725 693, 725 936, 725 396 là

A. 725 369         B. 725 693           .725 936           D.725 396

d) Số thích hợp vào chỗ chấm của 2 tấn 75kg = …kg là:

A. 275                B. 2750                C. 2057              . 2075

e) Số thích hợp vào chỗ chấm của 2 phút 30 giây = ………. giây là:

A. 32                  B. 230                  150                D. 90

2. Biểu đồ dưới đây nói về số học sinh tham gia tập bơi của khối lớp Bốn ở một trường tiểu học:

Dựa vào biểu đồ dưới hãy viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Lớp 4A có 16 học sinh tập bơi.

b) Lớp 4B có 10 học sinh tập bơi.

c) Lớp 4C có nhiều học sinh tập bơi nhất.

d) Số học sinh tập bơi của Lớp 4B ít hơn Lớp 4A là 6 học sinh

e) Trung bình mỗi lớp có 15 học sinh tập bơi.

3. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ thứ hai chạy được nhiều hơn giờ thứ nhất 20km, quãng đường ô tô chạy được trong giờ thứ ba bằng trung bình cộng các quãng đường ô tô chạy được trong hai giờ đầu. Hỏi giờ thứ ba ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô mét ?

Tóm tắt

Bài giải

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong giờ thứ hai là:

40 + 20 = 60 (km)

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong giờthứ ba là:

(60 + 40): 2 = 50 (km)

Đáp số : 50km

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 27: Luyện tập chung
Đánh giá bài viết
News Reporter