1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc thích hợp vào chỗ chấm:

a) Thôn Thượng diệt được nhiều nhất và thôn Trung diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được 8550 con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông 200 con chuột.

d) Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là các thôn Đoài, Thượng.

2. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc thích hợp vào chỗ chấm:

a) Lớp trồng được nhiều cây nhất là :

A. 4A                                            . 5A

C. 5B                                            D. 4B

b) Số cây lớp 5A trồng được nhiều hơn lớp 4A là:

A. 2 cây                                       B. 5 cây

.10 cây                                      D. 17 cây

c) Số cây của cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được là:

A. 63 cây                                    171 cây

C. 108 cây                                  D. 45 cây

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 25: Biểu đồ (Tiếp theo)
Đánh giá bài viết
News Reporter