1. Viết và tính theo mẫu:

Sổ trung bình cộng của:

b) 76 và 16 là (76 + 16) : 2 = 46

c) 21 ; 30 và 45 là (21 + 30 + 45) : 3 = 32

2. Tính nhẩm rồi viết kết quả tính vào chỗ chấm:

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là: 24.

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là: 90.

c) Số trung bình cộng của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là: 80.

3. Số trung bình cộng của hai số là 36. Biết một trong hai số đó là 50, tìm số kia.

Tóm tắt

 Bài giải

Tổng hai số là:

36 x 2 = 72

Số bé là :

72 – 50 = 22

Đáp số: Số lớn 50

Số bé 22

4. Vận cao 96cm, Nam cao 134cm. Chiều cao của Hà là trung bình cộng số đo chiều cao của Vân và Nam. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Tóm tắt

Bài giải

Tổng chiều cao của Vân và Nam là:

96 + 134 = 230 (cm)

Chiều cao của Hà là :

230 : 2 = 115 (cm)

Đáp số : 115cm

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 23: Luyện tập Tìm số trung bình cộng
Đánh giá bài viết
News Reporter