1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Muốn tìm số trung bình cộng của hai số ta lấy tổng của hai số đó chia cho 2.

b) Muốn tìm số trung bình cộng của ba số ta lấy tổng của ba số đó chia cho 3.

c) Muốn tìm số trung bình cộng của bốn số ta lấy tổng của bốn số đó chia cho 3.

2. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ thứ hai chạy được 48km, giờ thứ ba chạy được 53km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Tóm tắt

Bài giải

Tổng số ki-lô-mét mà ô tô đó chạy là :

40 + 48 + 53 = 141 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô chạy được :

141 : 3 – 47 (km)

Đáp số : 47km

3. Một trường tiểu học có số học sinh của khối lớp Một như sau: Lớp 1A có 33 học sinh, Lớp 1B có 35 học sinh, Lớp 10 có 32 học sinh, Lớp 12 có 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp Một của trường đó có bao nhiêu học sinh ?

Tóm tắt

Bài giải

Tổng số học sinh của khối lớp Một là:

33 + 35 + 32 + 32 = 132 (học sinh)

Trung bình số học sinh của mỗi lớp Một là:

132 : 4 = 33 (học sinh)

Đáp số : 33 học sinh

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 22: Tìm số trung bình cộng
Đánh giá bài viết
News Reporter