1. Viết số ngày trong từng tháng vào chỗ chấm:

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
31 ngày  28 hoặc 29 ngày 31 ngày 30 ngày 31 ngày 30 ngày

 

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
31 ngày 30 ngày 31 ngày 30 ngày 31 ngày 30 ngày

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

– Năm nhuận có 366 ngày.

– Năm không nhuận có 365 ngày.

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Vua Quang Trung qua đời năm 1792. Năm đó thuộc thế kỷ XVIII.

Tính từ năm đó đến năm nay đã được 222 năm.

3.

2 ngày > 40 giờ                            2 giờ 5 phút > 25 phút

5 phút < 1 giờ                              1 phút 10 giây < 100 giây

1/2 phút = 30 giây                        1 phút rưỡi = 90 giây

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Ngày 23 tháng 5 là thứ ba. Ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là:

A. Thứ tự                                      B. Thứ năm

C. Thứ sáu                                  Thứ bảy

b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7kg 2g = ………g là:

A. 72                                            B. 702

. 7002                                     D. 720

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 21: Luyện tập Giây, thế kỷ
Đánh giá bài viết
News Reporter