1. a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1dag = 10g                      3dag = 30g                 3kg 600g = 3600g

10g = 1dag                      7hg = 700g 3kg          60g = 3060g

1hg = 10dag                    4kg = 40hg 4dag        8g < 4dag 9g

10dag = 1hg                    8kg = 8000g               2kg 15g < 3kg 15g

b) Viết tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm:

10g = 1dg                        3 tạ = 30 yến

1000g = 1kg                    7 tấn = 7000kg

10 tạ = 1 tấn                    2kg = 2000g

2. Tính:

270g + 795g = 1065g                         562dag x 4 = 2248dag

836dag – 172dag = 664dag               924hg : 6 = 154hg

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 9 tạ 5kg > …….. kg là:

.95                                                 B. 905

C. 950                                             D. 9005

4. Cô Mai có 2kg đường, cô đã dùng 1/4 số đường đó để làm bánh. Hỏi cô Mai còn lại bao nhiêu gam đường ?

Tóm tắt

Cô Mai có : 2000g đường

Cô dùng : 1/4 g đường

Cô còn :.. g đường ?

Bài giải

2kg = 2000g

Số gam đường cô Mai dùng để làm bánh là:

2000 : 4 = 500 (g)

Số gam đường cô Mai còn lại là:

2000 – 500 = 1500 (g)

Đáp số : 1500g

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 19: Bảng đơn vị đo khối lượng
4.8 (96.67%) 12 votes