1.

989 < 999                                       85 197 > 85 192

2002 > 999                                     85 192 > 85 187

4289 = 4200 + 89                           85 197 > 85 187

2. Các số 7683 ; 7836 ; 7863 ; 7638 viết theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn là: 7638 ; 7683 ; 7836 ; 7863.

b) Từ lớn đến bé là: 7863 ; 7836 ; 7683 ; 7638.

3. a) Khoanh vào số bé nhất:

9281; 2981 ; ; 2891.

b) Khoanh vào số lớn nhất:

58 243 ; 82 435; 58 234 ;

4. Chiều cao của từng bạn trong nhóm học tập là :

Lan cao: 1m 35cm = 135cm

Liên cao: 1m 4dm = 140cm

Hùng cao: 1m 47cm = 147cm

Cường cao: 141cm = 141cm

a) Viết tên các bạn trong nhóm lần lượt theo thứ tự:

Hùng, Cường, Liên, Lan

b) Từ thấp đến cao

Lan, Liên, Cường, Hùng

 

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 16: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Đánh giá bài viết
News Reporter