1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 300 000 ; 400 000 ; 500 000 ; 600 000 ; 700 000 ; 800 000 ; 900 000 ; 1 000 000.

b) 2 000 000 ; 4 000 000 ; 6 000 000 ; 8 000 000 ; 10 000 000 ; 12 000 000.

c) 10 000 000 ; 20 000 000 ; 30 000 000 ; 40 000 000 ; 50 000 0000; 60 000 000 ; 70 000 000 ; 80 000 000 ; 90 000 000 ; 100 000 000.

2. Nối (theo mẫu):

3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số 3 250 000 325 000
Giá trị của chữ số 2 3 000 000 300 000
Giá trị của chữ số 3 200 000 20 000
Giá trị của chữ số 5 50 000 5000

4. Vẽ tiếp để có một hình vuông :

Nguồn website giaibai5s.com

Giải vở bài tập Toán 4 Tập 1 – Bài 10: Triệu và lớp triệu
Đánh giá bài viết
News Reporter