Nguồn website giaibai5s.com

Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy

khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

|

  1. Số liền sau của 4279 là:
  2. 4278 : B. 4269 C.4280 D. 4289 2. Trong các số 5864 ; 8654 ; 8564 ; 6845 ; số lớn nhất là: A. 5864 (B. 8654 C. 8564
  3. 6845 3. Trong cùng một năm, ngày 23 tháng 3 là thứ ba, ngày 2 tháng 4 là:
  4. Thứ tư B. Thứ năm (C) Thứ sáu D. Thứ bảy 4. Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: M A. 32cm
  5. 64cm

30cm C. 5dm

D.)100cm 2dm

N

  1. 9m 5cm = …….cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
  2. 14 B. 95 C. 950 0.905

| Phần 2. Làm các bài tập sau:

  1. Đặt tính rồi tính:

6947

2817

+ 3528

8291

635 7656

9640 | 5 46 1928

3 8451

10475

14

40

  1. 5530l nước chứa đều trong 5 thùng. Hỏi 3 thùng như thế chứa bao

nhiêu lít nước ? Tóm tắt

Bài giải 55301

Số lít nước chứa trong một thùng là: 5 thùng: + + + +-+ | 5530 . 5 – 1106 (1). . ?

Số lít nước chứa trong ba thùng là: . 3 thùng: —-

1106 x 3 = 3318 (1)

Đáp số: 33181

.

45

.

.

.

.

.

.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Tự kiểm tra
Đánh giá bài viết
News Reporter