Nguồn website giaibai5s.com

Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy | khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1. Số liền trước của 67 540 là: A. 67 550

  1. 67 530 C. 67 541
  2. 67 539 2. Số lớn nhất trong các số 96 835 ; 89 653 ; 98 653 ; 89 635 là: A. 96 835
  3. 89 653 C.98 653
  4. 89 635 3. Kết quả của phép nhân 1815 x 4 là: A. 4240

(B.7260 C. 7240

  1. 4260 4. Kết quả của phép chia 72560 : 8 là: . . A. 907
  2. 970 C. 97
  3. 9070 5. Một phòng họp hình chữ nhật có chiều dài khoảng: A. 10cm
  4. 10dm C. 10m
  5. 10km

12893 5847 7046

в

Phần 2. 1. Đặt tính rồi tính:

38246 .7539

. 45785 2. Viết kết quả tính vào chỗ chấm:

Bài giải a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(6 + 4) * 2 = 20 (cm) b) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

6 x 4 = 24 (cm)

4cm

D

.

6cm

с

  1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

11 giờ 25 phút.

6 giờ 45 phút

11 giờ 5 hoặc 7 giờ kém 15 phút hoặc 12 giờ kém 5 phút 4. Một người đi bộ trong 5 phút được 350m. Hỏi trong 8 phút người đó

đi được bao nhiêu mét (quãng đường đi được trong mỗi phút đều như nhau) ? Tóm tắt . . . Bài giải 5 phút: 350m .

Đoạn đường người đó đi bộ trong 1 phút là: 8 phút: … m ?

350 : 5 = 70 (m) Đoạn đường người đó đi bộ trong 8 phút là: ..

70 x 8 = 560 (m)

Đáp số: 560m

93

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Tự kiểm tra
Đánh giá bài viết
News Reporter