Nguồn website giaibai5s.com

  1. Mỗi bài dưới đây có câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào

| chữ đặt trước câu trả lời đúng. 1. Số liền sau của 75 829 là:

  1. 75 839 . B. 75 819 C. 75 830 D. 75 828 2. Các số 62 705 ; 62 507 ; 57 620 ; 57 206 sắp xếp theo thứ tự từ bé

đến lớn là: A. 62 705 ; 62 507 ; 57 620 ; 57 206 B. 57 620 ; 57 206 ; 62 507; 62 705 . C. 57 206 ; 62 507 ; 57 620 ; 62 705 (D. 57 206 ; 57 620 ; 62 507 ; 62 705 3. Kết quả của phép cộng 22846 + 41627 là:

  1. 63 463 B. 64 473 C.64 463 D. 63 473. 4. Kết quả của phép trừ 64398 – 21729 là:
  2. 42 679 B. 43 679 0.42 669. D. 43 669 5. Một hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng 10cm. Chu vi của

hình chữ nhật đó là:

  1. 15dm . B. 60cm C. 12dm D. 30cm Phần 2. 1. Đặt tính rồi tính: 31825

27450 16 –

34 4575 95475

45

3

.

30

o

  1. Nối (theo mẫu):

Mười chín nghìn bốn trăm hai mươi lăm –

70 628

Bảy mươi nghìn sáu trăm hai mươi tám

55 306

Năm mươi lăm nghìn ba trăm linh sáu

19 425

 

Ba mươi nghìn không trăm ba mươi

90 001

Chín mươi nghìn không trăm linh một

30 030

| 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

17

12

10

10

C)

en

3

8

7

6

5

PN

65

7

6

5

5 giờ 4 giờ 30 phút

8 giờ 20 phút hoặc 17 giờ hoặc 16 giờ 30 phút hoặc 20 giờ 20 phút 4. Một cửa hàng ngày đầu bán được 135m vải, ngày thứ hai bán được

360m vải. Ngày thứ ba bán được bằng ; số mét vải đã bán trong hai ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải ?

Tóm tắt

..

135m

Ngày đầu:

Bài giải Số mét vải bán trong hai ngày đầu là:

135 + 360 = 495 (m) — Số mét vải bán trong ngày

thứ ba là: : 495 : 3 = 165 (m)

Đáp số: 165m

360m –

?m – —-

Ngày thứ hai:

Ngày thứ ba:

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Tự kiểm tra
Đánh giá bài viết
News Reporter