Nguồn website giaibai5s.com

5492

  1. Tính:

8263 – 5319

2944

6074 2266 3808

+4778

: 7680

579 7101

714

1.

  1. Đặt tính rồi tính:

6491 2574 3917

. .

8072 168

8900 898

7904

8002

1935kg Bán: từ 7kg Có: —

4550kg –

  1. Một cửa hàng có 4550kg đường, đã bán được 1935kg đường. Hỏi cửa

hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường ? Tóm tắt

Bài giải Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam đường là: 4550 – 1935 = 2615 (kg)

Đáp số: 2615kg 4. a) Đo độ dài rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

– Độ dài cạnh AB là: 4cm. – Độ dài cạnh AC là: 6cm. b) Xác định trung điểm P của cạnh AB và trung điểm Q của cạnh AC.

C

.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 99. Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
Đánh giá bài viết
News Reporter