Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

4268 3917 8185

3845 2625 6470

6690 1034 7724

7331

759 8090

  1. Đặt tính rồi tính: . : 6823

4648 ..

9182 * 2459 637

618 9282 . 5285

9800 3. Thôn Đông có 2573 người, thôn Đoài có 2719 người. Hỏi cả hai thôn

có bao nhiêu người ? | Tóm tắt . 2573 người

Bài giải Thôn Đông: —

Tổng cộng số người có trong 2719 người ?? người hai thôn là: Thôn Đoài: ••••

2573 + 2719 = 5292 (người)

| Đáp số: 5292 người

M

Xác định trung điểm M, N, P, Q ANcủa mỗi cạnh hình chữ nhật ABCD, biết rằng độ dài hai đoạn thẳng AC và BD bằng nhau và cắt

N . | nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng đó. Hãy ghi tên các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau. .

  1. Các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là: AB = CD; AD = BC; AC = BD; AM = MB; BN = NC; CP = PD; DQ = QA; AO = OC = OB = OD.

785

7 358

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 97. Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
Đánh giá bài viết
News Reporter