Nguồn website giaibai5s.com

:

:

1.

..

у

> ?

  1. a) 999 < 1000

3000 > 2999 8972 = 8972 500 + 5 < 5005

  1. b) 9999 > 9998

9998 = 9990 + 8 2009 < 2010 . 7351 > 7153

A

> ? a) 1kg

690m 800cm

> 999g < 1km = 8m

| b) 59 phút < 1 giờ

65 phút > 1 giờ 60 phút = 1 giờ

  1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
  2. a) Số lớn nhất trong các số 9685, 9658, 9865, 9856 là: : . A. 9685
  3. 9658 C. 9865
  4. 9856 b) Số bé nhất trong các số 4502, 4052, 4250, 4520 là: A. 4502

(B.) 4052 C. 4250

  1. 4520 4. Xác định trung điểm M, N, P, Q của các cạnh AB, BC, CD, DA của

hình vuông ABCD. Hai đoạn thẳng MP và NQ cắt nhau tại O tạo

thành 4 hình vuông bé. Tính chu vi hình vuông AMOQ. A M

B..

Bài giải Dùng thước đo hình vuông ABCD, có độ dài cạnh là 6cm. AM – – AB = 3cm

IN

Chu vi hình vuông AMOQ là: AM X 4 = 3 x 4 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 95. So sánh các số trong phạm vi 10 000
Đánh giá bài viết
News Reporter