Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết:

Hàng

|

Nghìn

|

Chục

|

Đơn vị

Trăm 100

1000 1000 1000 1000

5

1.

3

Viết số: 5134

Đọc số: Năm nghìn một trăm ba mươi tư (bốn). 2. Viết (theo mẫu):

  1. • Hàng Nghìn | Trăm: Chục

Viết

Đọc số

Đơn vị

|

5

|

2

|

8

|

7528

bảy nghìn năm trăm hai mươi tám

8194

tám nghìn một trăm chín mươi tư .

3675

ba nghìn sáu trăm bảy mươi lăm

9431

chín nghìn bốn trăm ba mươi mốt

2

1942

một nghìn chín trăm bốn mươi hai

1950

1951

1952

1953

1954

1955

  1. Số ? .
  2. a) 1950 1951 1952 1953 1954 1955 b) 3546 35473548435494355043551 c) 9822 / 9823 |_| 9824 982579826 -9827 d) 3260 – 3261_3262 3263 32643265
  3. Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi gạch của tia số:

.::

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 88. Các số có bốn chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter