Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:
  2. a) Số liền sau của 31 460 là: 31 461. b) Số liền trước của 18 590 là: 18 589. c) Các số 72 356 ; 76 532 ; 75 632 ; 67 532 viết theo thứ tự từ bé

đến lớn là: 67 532 ; 72 356 ; 75 632 ; 76 532. | 2. Đặt tính rồi tính: 27864 52971

3516 20829 8026 6205

28 231 35890 46766

21096

. 3 3. Tìm x: a) x x 4 = 912

  1. b) x:3 = 248 .

248 x 3 X = 228

x = 744

X

12

:

..

.

x = 912:4

  1. Viết dấu x vào ô trống đặt cạnh những tháng có 30 ngày:

Tháng Một 1 Tháng Năm | Tháng Chín Tháng Hai | Tháng Sáu [] Tháng Mười Tháng Ba | Tháng Bảy | Tháng Mười Một Tháng Tư 3 Tháng Tám 1 Tháng Mười Hai

| 2 1

X

  1. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài là 8cm và chiều rộng là 5cm.

Cắt tấm bìa này thành tấm bìa hình vuông có cạnh bằng chiều rộng tấm bìa ban đầu và tấm bìa còn lại là một hình chữ nhật (xem hình vẽ). a) Tính diện tích tấm bìa hình vuông. b) Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật còn lại.

8cm

5cm

Bài giải a) Tấm bìa hình vuông có cạnh bằng chiều rộng tấm bìa ban đầu nên cạnh hình vuông bằng 5cm. – Diện tích tấm bìa hình vuông là:

5 x 5 = 25 (cm) b) Chiều rộng hình chữ nhật của tấm bìa còn lại: 8 – 5 = 3 (cm)

Chiều dài tấm bìa còn lại chính là cạnh của tấm bìa hình vuông có độ dài là 5cm. Chu vi hình chữ nhật còn lại là:

(5 + 3) x 2 = 16 (cm) Đáp số: a) 25cm?

  1. b) 16cm
Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 169. Luyện tập chung
Đánh giá bài viết
News Reporter