Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết các số:
  2. a) Năm mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi hai: 57 942. b) Hai mươi tư nghìn một trăm linh bốn: 24 104. c) Tám mươi nghìn tám trăm năm mươi: 80 850. d) Bảy mươi lăm nghìn chín trăm: 75 900.
  3. e) Mười hai nghìn không trăm linh sau: 12 006. 2. Đặt tính rồi tính: 37264

96851 25328

67825 62592

29026

7416

274367 64 3919 13

29664

. . 66

.

3

.

  1. Mua 3 đội bít tất cùng loại phải trả 37 800 đồng. Hỏi mua 6 đồi bít

tất như thế phải trả bao nhiêu tiền ? Tóm tắt

Bài giải | 3 đôi bít tất: 37 800 đồng Mua một đôi bít tất hết số tiền là: 6 đôi bít tất: …… đồng ? | 37800 : 3 = 12600 (đồng)

Mua 6 đôi bít tất hết số tiền là: 12600 x 6 = 75600 (đồng)

Đáp số: 75 600 đồng 4. Tính:

  1. a) (12 + 8) x 4 = 20 x4 – b) 25 + 75: 5 = 25 + 15

= 80

= 40

:

12 + 8 *4

= 12 + 32

(25 + 75):5

= 100 : 5 = 20

  1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

1

12

17 22

2

10

16

7

6

5

8 giờ 15 phút

4 giờ 48 phút hoặc 5 giờ kém 12 phút

9 giờ 52 phút hoặc 10 giờ kém 8 phút

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 167. Luyện tập chung Các phép tính số có năm chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter