Nguồn website giaibai5s.com

  1. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

– Trong hình bên có các góc vuông là: Góc vuông đỉnh C, cạnh CM, CD. Góc vuông đỉnh D, cạnh DC, DN. Góc vuông đỉnh N, cạnh ND, NM. Góc đỉnh M, cạnh MN, MC. – Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AE..

– M là trung điểm của đoạn thẳng BC. . – N là trung điểm của đoạn thẳng ED.

E N D | b) Xác định trung điểm I của đoạn thẳng MN, trung điểm K của đoạn .

thẳng CD (bằng cách đánh dấu rồi ghi tên điểm đó trên hình vẽ). 2. Tính chu vi hình tam giác ABC, hình vuông MNPQ, hình chữ nhật

EGHK (có kích thước ghi trên hình vẽ). Em có nhận xét gì về chu vi các hình đó?

M : N

I- LIIT

AK

IK

_

how we can i

Initi

12cm

12cm

.

8cm

12cm

10cm

H

B .

Q 9cm P Bài giải Chu vi hình tam giác ABC là:

12 + 12 + 12 = 36 (cm) Chu vi hình vuông MNPQ là:

9 x 4 = 36 (cm)

Chu vi hình chữ nhật EGHK là: .

(10 + 8) × 2 = 36 (cm) Ba hình trên đều có chu vi bằng nhau và bằng 36cm. 3. Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết độ dài

cạnh hình vuông là 25cm, chiều dài hình chữ nhật là 36cm. a) Tính chu vi hình vuông. b) Tính chiều rộng hình chữ nhật.

– Bài giải a) Chu vi hình vuông là: 25 x 4 = 100 (cm) b) Chiều rộng hình chữ nhật là: 100 : 2 – 36 = 14 (cm)

Đáp số: Chu vi 100cm

| Chiều rộng 14cm

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 163. Ôn tập về hình học
Đánh giá bài viết
News Reporter