Nguồn website giaibai5s.com

1

<

V

11

7m 5cm > 7m

7m 5cm > 75cm 7m 5cm < 8m

7m 5cm = 705cm 7m 5cm < 750cm 2. Nhìn hình vẽ dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

500g b 100g

200g

……..

..

.

wwwwwwwwwwwwwwwww

exa

W

– Quả lê cân nặng 600g

– Quả táo cân nặng 300g – Quả lê nặng hơn quả táo là: 300g 3. a) Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

Minh đi từ trường lúc 4 giờ rưỡi chiều. Minh về nhà lúc 5 giờ kém 10 phút chiều.

6 $2000 o od 10 PROMO TEUHE o noong DOO

|

|

10000 đồng ….

1

K

| b) Nhìn đồng hồ rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Minh đi từ trường về nhà hết 20 phút. 4. Châu có 10 000 đồng. Châu đã mua 3 quyển vở, giá mỗi quyển vở là

2500 đồng. Hải Châu còn lại bao nhiêu tiền ? Tóm tắt

Bài giải Châu mua 3 quyển vở hết số tiền là:

| 2500 x 3 = 7500 (đồng) . ? đồng L ? đồng

Châu còn lại số tiền là: 10000 – 7500 = 2500 (đồng)

| Đáp số: 2500 đồng

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 162. Ôn tập về đại lượng
Đánh giá bài viết
News Reporter