Nguồn website giaibai5s.com

  1. <1 > ? 69 245 < 69 260

70 000 + 30 000 = 100 000 73 500 > 73 499

20 000 + 40 000 < 60 600 60 000 = 59 000 + 1000 80 000 + 8000 > 80 900 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  1. a) Số lớn nhất có trong các số 72 350 ; 72 305 ; 72 503 ; 72 530 là: : A. 72 350

. : B. 72 305 . C. 72 503

D.72 530 b) Số bé nhất có trong các số 58 624 ; 58 426 ; 58 462 ; 58 642 là: A. 58 624

(B.58 426 . C. 58 462

  1. 58 642

:

den bé:

  1. Các số 84 735; 74 835; 74 385; 85 347 viết theo thứ tự từ bé đến

lớn là: 74 385 ; 74 835 ; 84 735 ; 85 347. 4. Các số 67 032; 70 632; 72 630; 67 320 viết theo thứ tự từ lớn đến bé:

72 630 ; 70 632 ; 67 320 ; 67 032. 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  1. a) Số liền sau của 9999 là: 10 000. b) Số liền sau của 99 999 là: 100 000. c) Số liền trước của 50 000 là: 49 999. d) Số liền trước của 87 605 là:87 604.
Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 158. Ôn tập các số đến 100 000
Đánh giá bài viết
News Reporter