Nguồn website giaibai5s.com

  1. Có 16kg kẹo đựng đều trong 8 hộp. Hỏi 10kg kẹo đựng trong mấy – hộp như thế ? Tóm tắt

Bài giải 16kg: 8 hộp Số ki-lô-gam kẹo đựng trong một hộp là: 10kg: … hộp ?

16 : 8 = 2 (kg) Số hộp cần để đựng 10kg kẹo là: 10 : 2 = 5 (hộp)

| Đáp số: 5 hộp 2. Các phòng học đều được lắp số quạt trần như nhau. Biết 5 phòng

học lắp 20 cái quạt trần. Hỏi có 24 cái quạt trần thì lắp được mấy phòng học ? Tóm tắt. | Bài giải 20 cái: 5 phòng Số cái quạt lắp trong một phòng là: 24 cái: … phòng ?

| 20:5 = 4 (cái quạt) Số phòng cần có để lắp 24 chiếc quạt trần là | 24 : 4 = 6 (phòng):

Đáp số: 6 phòng 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 32:4:2 = 8:2

  1. b) 18 : 2 x 3 = 18:6

=3 S

..

32:4:2

= 32 : 2 = 16 S

18: 2 x 3 = 9×3

= 27 (Đ]

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 153. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
Đánh giá bài viết
News Reporter