Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đặt tính rồi tính:

4182

62146 02

20715

16728 4. 07 4182 32 08

16728

21

04

und

14

  1. Nhà trường mua 235 hộp bánh, mỗi hộp có 6 cái bánh. Số bánh này

đem chia hết cho học sinh, mỗi bạn được 2 cái bánh. Hỏi tất cả các bao nhiêu bạn được chia bánh ? Tóm tắt

Bài giải | 1 học sinh

Số cái bánh nhà trường đã mua là: 2 cái: tv

| 235 x 6 = 1410 (cái) ? học sinh …

Số học sinh được chia bánh là: 1410 cái: —-

1410 : 2 = 705 (học sinh)

| Đáp số: 705 học sinh 3. Một hình chữ nhật có chiều dài 36cm, chiều rộng bằng 3 chiều dài.

Tính diện tích hình chữ nhật đó. Tóm tắt

Bài giải ? cm

Chiều rộng hình chữ nhật là: Chiều rộng: — –

36 : 2 = 18 (cm) 36cm

Diện tích hình chữ nhật là: Chiều dài: —–

36 x 18 = 648 (cm)

Đáp số: 648cm? 4. Ngày 20 tháng 11 là thứ hai. Hỏi những ngày thứ hai trong tháng đó

là những ngày nào ? Bài giải Ngày 20 tháng 11 là thứ hai. Vậy: – thứ hai tuần trước là ngày 13 tháng 11 (vì 20 – 7 = 13) .

– thứ hai tuần trước nữa là ngày 6 tháng 11 (vì 13 – 7 = 6) 1 – thứ hai tuần lễ thứ tư là ngày 27 tháng 11 (vì 20 + 7 = 27)

Vậy những ngày thứ hai trong tháng đó là các ngày :6, 13, 20, 27. ..

— 7 = 13)

6)

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 152. Luyện tập chung Phép nhân, phép chia
Đánh giá bài viết
News Reporter