Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đặt tính rồi tính:

12125

20516

10513

12008

3

36375 : 82064 52565

72048 2. Người ta dự định chuyển 87 650 quyển sách đến vùng lũ lụt theo

hai đợt. Đợt đầu sẽ chuyển 3 lần, mỗi lần 20 530 quyển. Hỏi đợt sau sẽ chuyển bao nhiêu quyển sách đến vùng lũ lụt ? Tóm tắt

? quyển. Đợt sau: .

? quyển } 87 650 quyển Đợt đầu: 4 ->J

20 530 quyển Bài giải | Số quyển sách được chuyển trong đợt đầu là:

20530 x 3 = 61590 (quyển) Số quyển sách còn phải chuyển trong đợt sau là: 87650 – 61590 = 26060 (quyển)

Đáp số: 26 060 quyển 3. Tính giá trị của biểu thức: a) 21018x 4 + 10975 = 84072 + 10975

= 95047

  1. b) 10319 x 5 – 24567= 54095 – 24567…

= 29528

.67

  1. c) 12345 + 10203 x 7 = 12345 + 71421

= 83766 d) 98765 – 15026 x 4 = 98765 – 60104

= 38661 4. Tính nhẩm:

2000 x 2 = 4000 10000 x 2 = 20000 2000 x 4 = 8000 11000 x 3 = 33000 2000 * 5 = 10000 12000 x 4’= 48000

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 148. Luyện tập Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter