Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm: a) 50000 + 20000 + 10000 = 80000

80000 – (30000 + 20000) = 30000 b) 80000 – 30000 – 20000 = 30000

50000 + (20000 + 10000) = 80000 2. Đặt tính rồi tính: -49635 84752.

60800 . 31287

56282

21578 80922 28470

39222 3. Đội Một thu mua được 45 600kg cá. Đội Hai thu mua được nhiều | hơn đội Một 5300kg cá. Đội Ba thu mua được ít hơn đội Hai 4600kg

cá. Hỏi đội Ba thu mua được bao nhiêu ki-lô-gam cá ?

T

Tóm tắt 45 600kg

Join ——-

Bài giải Đội Một: – —

Số ki-lô-gam cá đội Hai thu mua 7kg 5300kg được là: Đội Hai: •

45600 + 5300 = 50900 (kg)

4600kg Số ki-lô-gam cá đội Ba thu mua . ?kg . Đội Ba: •••

– được là: 50900 – 4600 = 46300 (kg)

. Đáp số: 46300kg 4. Mua 2 quyển sổ phải trả 10 000 đồng. Hỏi mua 3 quyển sổ như vậy

phải trả bao nhiêu tiền ? Tóm tắt 10 000 đồng

Bài giải 2 quyển: 1 4

Số tiền mua một quyển sổ là: | ? đồng

10 000 :2 = 5000 (đồng) 3 quyển: — —- . Số tiền mua ba quyển sổ là:

5000 x 3 = 15000 (đồng)

Đáp số: 15 000 đồng

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 146. Luyện tập chung Phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 100 000
Đánh giá bài viết
News Reporter