Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm: 80000 – 50000 = 30000

70000 – 60000 = 10000 90000 – 70000 = 20000

100000 – 90000 = 10000 60000 – 20000 = 40000

100000 – 30000 = 70000 2. Đặt tính rồi tính: 62947 41572

70254 25819 12466

63217 37128 29106

7037

84630 35791

14600 36402 8855

578 48228 26936

14022 3. Một công ty thu được 32 650kg cà phê. Công ty đã bán lần đầu được

20 000kg, lần sau bán 12 600kg. Hỏi công ty đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê ? Tóm tắt

32 650kg

Bài giải

20 000kg 12 600kg ?kg . Cách 1:

Cách 2: Số ki-lô-gam cà phê công ty đã số ki-lô-gam cà phê sau khi bán . bán sau hai lần là:

lần đầu công ty còn lại là: 20000 + 12600 = 32600 (kg) 32650 – 20000 = 12650 (kg) Số ki-lô-gam cà phê công ty còn số ki-lô-gam cà phê công ty còn lại là:

lại là: 32650 – 32600 = 50 (kg) 12650 – 12600 = 50 (kg) Đáp số: 50kg

LÀ Đáp số: 50kg

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 145. Luyện tập Tiền Việt Nam
Đánh giá bài viết
News Reporter