Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

10 000 đóng 120 000 đóng 150 000 đồng

{ 80 000 đồng |

Www

7 10 000 đồng (20 000 đồng

50 000 đóng 10 000 đồng

90 000 đồng

720 000 đóng 20 000 đồng 150 000 đồng)

90 000 đồng

{ 100 đồng 1 200 dòng

– 500 đồng 1 20 000 đồng/

20 800 đồng

www.

www.

  1. Bác Toàn mua 2 vé xem xiếc, mỗi vé giá 20 000 đồng. Sau đó bác

mua xăng hết 50 000 đồng. a) Hỏi bác Toàn đã tiêu hết tất cả bao nhiêu tiền ? b) Bác Toàn có 100 000 đồng. Hỏi sau khi mua vé xem xiếc và mua xăng, bác Toàn còn bao nhiêu tiền ?

Bài giải a) Số tiền bác Toàn mua 2 vé xem xiếc là:

20000 x 2 = 40000 (đồng) Số tiền bác Toàn mua vé xem xiếc và mua xăng (số tiền bác Toàn đã tiêu) là:

40000 + 50000 = 90000 (đồng) b) Số tiền bác Toàn còn lại là: 100000 – 90000 = 10000 (đồng)

Đáp số: Bác Toàn tiêu hết 90 000 đồng

| Bác Toàn còn lại 10 000 đồng 3. Mỗi quyển vở giá 1500 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống trong bảng: Số quyển vở | 1 quyển 1 2 quyển 1 3 quyển | 4 quyển |

số tiền 1 1500 đồng3000 đồng | 4500 đồng | 6000 đồng | 4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số các tờ giấy bạc Tổng số tiền

10 000 đồng | 20 000 đồng | 50 000 đồng 80 000 đồng

. 1 30 000 đồng

1 : 1 60 000 đồng, 1

1 90 000 đồng

1 | 100 000 đồng

1 .

1

1.

Ông |

1

O

0

.

4

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 144. Tiền Việt Nam
Đánh giá bài viết
News Reporter