Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đặt tính rồi tính: 64852 85694

40271 27539 46528

36045 37313 39166

4226 2. Đặt tính rồi tính: 72644 92500

80351 25586

4181 47058 88319

75137

5214

  1. Một bể có 45 900l nước. Sau một tuần lễ sử dụng, trong bể còn 44 150I .

nước. Hỏi mỗi ngày đã dùng bao nhiêu lít nước, biết rằng số nước sử dụng mỗi ngày đều bằng nhau ? Tóm tắt

Bài giải ?1

| 1 tuần lễ = 7 ngày Sử dụng: –

Số lít nước đã sử dụng trong một

44 1501 tuần là: Trong bể: —– — 45900 – 44150 = 1750 (1) 45 9001 Số lít nước dùng trong mỗi ngày là: 1750 : 7 = 250 (1)

| Đáp số: 2500 4. Tổng hai số là 73 581. Tìm số thứ hai, biết số thứ nhất là 37 552.

Bài giải Số thứ hai là: 73581 – 37552 = 36029

| Đáp số: 36029.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 143. Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
Đánh giá bài viết
News Reporter