Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính:

54672 ‘28298 82970

  1. *38741 74900

47066 “19838 66904

95648

4352 100000

  1. Tính:

.

16528 +20132

32416 69076

33527 + 4130

25269 62926

60500 + 8197 22023 90720

80909 + 9090

10001 100000

|

bón.

.

?

…. AVV

VV1VVV

  1. Nêu bài toán rồi giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bài toán: Một siêu thị buổi sáng bán được 200l dầu ăn, buổi chiều | bán được gấp 4 lần buổi sáng. Hỏi cả ngày siêu thị đó bán được bao . nhiêu lít dầu ăn? Tóm tắt

Bài giải 2001

Buổi chiều bán được số lít dầu là: Sáng bán: 1 .

| 200 x 4 = 800 (lít) Chiều bán: + + + + HJ Cả ngày bán được số lít dầu là:

– 200 + 800 = 1000 (lít)

| Đáp số: 1000 lít 4. Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 12cm, chiều rộng bằng 1

chiều dài. Tính: a) Chu vi hình chữ nhật. . . b) Diện tích hình chữ nhật. Tóm tắt

Bài giải

  1. a) Chiều rộng hình chữ nhật là: . ?

12:3 = 4 (cm) Chiều rộng: 12cm

Chu vi hình chữ nhật là: Chiều dài: — —-

(12 + 4) × 2 = 32 (cm) b) Diện tích hình chữ nhật là:

12 x 4 = 48 (cm) | Đáp số: a) Chu vi là 32cm

  1. b) Diện tích là 48cm*

.

.

cm

a:

.

.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 142. Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 100 000
Đánh giá bài viết
News Reporter