Nguồn website giaibai5s.com

|

  1. Đặt tính rồi tính:

36472 55418 91890

78219 16758 94977

85063

7892 92955

47409 *48566 95975

81567

9278 90845

9889 90111 100000

  1. Phân xưởng Một may được 4620 cái áo, phân xưởng Hai may được

nhiều hơn phân xưởng Một 280 cái áo. Hỏi hai phân xưởng đó may được bao nhiêu cái áo ?

đu: ——– ? cái

:

Tóm tắt

Bài giải | 4620 cái

Số cái áo phân xưởng Hai may được là: Xưởng Một: — –

4620 + 280 = 4900 (cái) Xưởng Hai: ——– —- Số cái áo cả hai phân xưởng may được

280 cái 4620 + 4900 = 9520 (cái)

Đáp số: 9520 cái áo 3. Hai hình vuông có cạnh đều bằng 3cm và ghép lại thành hình chữ nhật (như hình vẽ).

3cm 1 a) Tính diện tích hình vuông ABCD. .

B.. b) Tính chu vi hình chữ nhật ABMN.

Bài giải

3cm a) Diện tích hình vuông ABCD là:

3 x 3 = 9 (cm) b) Chiều rộng hình chữ nhật ABMN:

3cm AB = 3cm Chiều dài hình chữ nhật ABMN:

AD + DN = 3 + 3 = 6cm Chu vi hình chữ nhật ABMN là: (6 + 3) x 2 = 18 (cm) Đáp số: a) 9cm?

  1. b) 18cm

Bir;

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 141. Phép cộng trong phạm vi 100 000
Đánh giá bài viết
News Reporter