Nguồn website giaibai5s.com

Y

  1. Tính diện tích hình vuông có cạnh là: a) 8cm
  2. b) 6cm.

Bài giải a) Diện tích hình vuông là: b) Diện tích hình vuông là: 8 x 8 = 64 (cm) – 6×6 = 36 (cm2) • Đáp số: 64cm?

Đáp số: 36cm? 2. Để ốp thêm một mảng tường (như hình vẽ) người ta dùng hết 8 viên . gạch men, mỗi viên gạch là hình vuông cạnh là 10cm. Hỏi mảng

tường được ốp thêm có diện tích là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

5

|

Bài giải Diện tích một viên gạch men là:

10 x 10 = 100 (cm) Diện tích mảng tường đó là: 100 x 8 = 800 (cm)

10cm Đáp số: 800cm? 3. Cho một hình chữ nhật MNPQ và hình vuông CDEG có kích thước

như trên hình vẽ… a) Tính chu vi mỗi hình.

  1. b) Tính diện tích mỗi hình. Hai hình đó có diện tích hơn kém nhau bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

M

3cm

Bài giải a) Chu vi hình chữ nhật MNPQ là:

(3 + 7) x 2 = 20 (cm) Chu vi hình vuông CDEG là:

: 5 x 4 = 20 (cm) b) Diện tích hình chữ nhật là:

7 x 3 = 21 (cm)

7cm

.

5cm ||

Diện tích hình vuông là:

5 x 5 = 25 (cm)

G

5cm

Diện tích hình vuông lớn hơn diện tích hình chữ nhật là: 25 – 21 = 4 (cm*)

Vây: Diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật 4cm”. Hay diện tích hình chữ nhật kém diện tích hình vuông 4cm”. Đáp số: a) Chu vi MNPQ: 20cm

Chu vi CDEG : 20cm b) Diện tích MNPQ: 21cm?

Diện tích CDEG : 25cm?

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 140. Luyện tập Diện tích hình vuông
Đánh giá bài viết
News Reporter