Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết vào ô trống (theo mẫu): Cạnh hình vuông Diện tích hình vuông | Chu vi hình vuông | 2cm

2 x 2 = 4 (cm) 2 x 4 = 8 (cm)

4cm

4*4 = 16 (cm)

4×4 = 16 (cm)

6cm

6 x 4 = 24 (cm)

6 x 6 = 36 (cm) 8 x 8 = 64 (cm)

8cm

8*4 = 32 (cm)

..

_

  1. Một miếng nhựa hình vuông cạnh 40mm. Hỏi diện tích miếng nhựa

đó là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ? Tóm tắt

Bài giải

40mm = 4cm 40mm

Diện tích miếng nhựa là:

4 x 4 = 16 (cm)

– Đáp số: 16cm? 3. Một hình vuông có chu vi là 24cm. Tính diện tích hình vuông đó ?

Bài giải Cạnh của hình vuông là:

24 : 4 = 6 (cm) Diện tích hình vuông là: 6 x 6 = 36 (cm)

| Đáp số: 36cm? 4. Ghép 6 miếng nhựa hình vuông cạnh 4cm thành hình chữ nhật (xem hình vẽ). Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải Cách 1: Diện tích 1 miếng nhựa hình vuông là:

4 x 4 = 16 (cm) Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 6 = 96 (cm”)

Cách 2: Chiều dài hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (cm) | Chiều rộng hình chữ nhật là: .

4 × 2 = 8 (cm) Diện tích hình chữ nhật là: 12 x 8 = 96 (cm)

Đáp số: 96cm*

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 139. Diện tích hình vuông
Đánh giá bài viết
News Reporter