Nguồn website giaibai5s.com

  1. Một hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 8cm.
  2. a) Tính chu vi hình chữ nhật. b) Tính diện tích hình chữ nhật. Tóm tắt

Bài giải 8cm

3dm = 30cm Chiều rộng:

  1. a) Chu vi hình chữ nhật là:

. (30 + 8) x 2 = 76 (cm) Chiều dài: —

—- b) Diện tích hình chữ nhật là:

30 x 8 = 240 (cm) Đáp số: Chu vi là 76cm

Diện tích là 240cm? 2. Cho hình & gồm hai hình chữ nhật ABCD và DEGH (xem hình vẽ).

Tính diện tích hình theo kích thước hình vẽ. a)

Α 25cm

B * Diện tích hình ABCD là:

8cm 25 x 8 = 200 (cm) | Diện tích hình DEGH là:

7cm 15 x 7 = 105 (cm)

G 15cm

Hình 3

b)

DABO

|

Diện tích hình 8 là:

  1. SH) = S(ABCD) + S(DEGH) Sx) = 200 + 105 = 305 (cm2)

Đáp số: a) SABCD) = 200cm? :

SDEGH) = 105cm?

  1. b) SX) = 305cm 3. Một hình chữ nhật có chiều rộng 8cm, chiều dài gấp 3 lần chiều

rộng. Tính diện tích và chu vi hình đó. Tóm tắt

Bài giải 8cm

| Chiều dài hình chữ nhật là: Chiều rộng: 2

8 x 3 = 24 (cm) ?cm

Diện tích hình chữ nhật là: Chiều dài: .. ..

8 x 24 = 192 (cm) Chu vi hình chữ nhật là:

(24 + 8) 2 = 64 (cm)

Đáp số : Diện tích là 192cm?

. . Chu vi là 64cm 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

| +

10cm

.

:

2cm

Hình chữ nhật .

|

4cm Hình chữ nhật

5cm

– Diện tích hình 4 lớn hơn diện tích hình . – Diện tích hình & bé hơn diện tích hình 88. – Diện tích hình ở bằng diện tích hình 5.

[S] [s]

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 138. Luyện tập Diện tích hình chữ nhật
Đánh giá bài viết
News Reporter