Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết vào ô trống (theo mẫu): . Chiều 1 Chiều

Diện tích hình chữ nhật | Chu vi hình chữ nhật dài rộng 15cm 9cm 15 x 9 = 135 (cm) (15 + 9) × 2 = 48 (cm) 12cm 6cm 12 x 6 = 72 (cm) (12 + 6) * 2 = 36 (cm) 20cm 8cm 20 x 8 = 160 (cm”) (20 + 8) 2 = 56 (cm) 25cm 7cm 25 x 7 = 175 (cm) (25 + 7). 2 = 64 (cm)

  1. Một nhãn vở hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. Tính

diện tích nhãn vở đó.

Tóm tắt

8cm

5cm,

Bài giải Diện tích của nhãn vở là:

8 x 5 = 40 (cm) x3 = 40 cm“

. Đáp số: 40cm*

……

……

..

..

.

.

I

wa

| 3. Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 9cm.

9cm

.

.

Tóm tắt 2dm

Bài giải

2dm = 20cm Diện tích hình chữ nhật là: 20 x 9 = 180 (cm)

– Đáp số: 180cm? 4. Tính diện tích các hình chữ nhật: AMND, MBCN và ABCD có kích | thước ghi trên hình vẽ.

A

2cm

M

3cm

B

4cm

Bài giải Diện tích hình chữ nhật AMND là:

4 x 2 = 8 (cm) Diện tích hình chữ nhật MBCN là:

.: 4 x 3 = 12 (cm) Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

4 x 5= 20 (cm) Đáp số:

Diện tích hình: , AMND bằng 8cm?

MBCN bằng 12cm? ABCD bằng 20cm?

N

.

..-..

 

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 137. Diện tích hình chữ nhật
Đánh giá bài viết
News Reporter