Nguồn website giaibai5s.com

  1. Điền các từ “lớn hơn”, “bé hơn”, “bằng” thích hợp vào chỗ chấm:

– Diện tích hình tam giác ABD bé hơn в diện tích hình tứ giác ABCD. – Diện tích hình tứ giác ABCD lớn hơn diện tích hình tam giác BCD. – Diện tích hình tứ giác ABCD bằng tổng diện tích hình tam giác ABD và diện tích

hình tam giác BCD. 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

– Diện tích hình 6 bé hơn diện tích hình 5. – Tổng diện tích hình , và hình 15 bằng diện tích hình 8. [2] – Diện tích hình ở bé hơn diện tích hình 8.

Đ]. 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

, w

2

SEX

M

53

.

(A)Diện tích hình cố bằng diện tích hình . B. Diện tích hình . bé hơn diện tích hình :

  1. Diện tích hình , lớn hơn diện tích hình . 4. Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để được hai hình chữ nhật . có diện tích bằng nhau.

hoic

Wh

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 135. Diện tích của một hình
Đánh giá bài viết
News Reporter