Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đánh dấu X vào ô trống dưới chiếc ví có ít tiền nhất: [ 5000 đồng (2000 đồng/

1000 đồng 1000 đồng

2000 đồng 1000 đồng | 500 đồng

[ 200 đồng] [ 500 đồng)

AVA

taona

:

WIR

th

.

..

………………

“.

.

wwwsi

.

wo

15000 đồng [1000 đồng ( 200 đồng 100 đồng 100 đồng

| 2000 đồng (2000 đồng/

1000 đồng

[ 500 đồng

| 500 đồng

  1. Tô màu các tờ giấy bạc để được số tiền tương ứng ở bên phải:

1000 đồng

2000 đồng

2000 đồng||5000 đồng

( 6100 đồng

500 đồng || 200 đồng

100 đồng

220221

H

…..

2000 đồng 2000 đồng 1000 đồng 1000 đồng

100 đồng

100 đồng

..

4500 đồng )

?

.

.

.. .”

..

500 đồng

1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng| 5000 đồng

|| 500 đồng || 500 đồng || 200 đồng.

| 3200 đồng)

  1. Xem tranh rồi viết tên đồ vật thích hợp vào chỗ chấm: . a) Lan có 3000 đồng, Lan có vừa đủ số tiền để mua được một cục tẩy.
  2. b) Cúc có 2000 đồng, Cúc có vừa đủ số tiền để mua được một quyển vở học sinh.

.

  1. c) An có 8000 đồng, An có vừa đủ tiền để mua được một xe ô tô đồ chơi là một quyển vở học sinh, hoặc mua được một quả banh và một

cục tẩy. 4. Mẹ mua rau hết 6000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng một tờ giấy bạc

loại 5000 đồng và một tờ loại 2000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả , lại mẹ bao nhiêu tiền ?

Bài giải Số tiền mẹ đưa cô bán hàng là:

5000 + 2000 = 7000 (đồng) Số tiền mà cô bán hàng phải trả lại mẹ là: 7000 – 6000 = 1000 (đồng)

Đáp số: 1000 đồng

la:

.

.

11

.

.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 123. Luyện tập Tiền Việt Nam
Đánh giá bài viết
News Reporter