Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

2 1

.

1

6

1 giờ 24 phút

| 12 giờ 16 phút

.8

5,

7 giờ 8 phút

11 giờ kém 25 phút hoặc 10 giờ 35 phút

, # -*

in

2 )

6

5 giờ kém 3 phút hoặc 4 giờ 57 phút

3 giờ kém 10 phút . hoặc 2 giờ 50 phút

  1. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

7.

2

o

| 9 giờ 6 phút

11 giờ 30 phút

1 giờ kém 14 phút

  1. Nối (theo mẫu):

già 26 phuti

.

6

>>

WERS

|

0 giờ kém 13 phút

65

7 giờ 30 phút

12 giờ kém 23 phút

2216

3247

8

16

7

6

5

4 giờ 7 phi

02

2 giờ 35 phút

TT

8 giờ 19 phút

AN

.

l

33

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 117. Thực hành xem đồng hồ
Đánh giá bài viết
News Reporter