Nguồn website giaibai5s.com

  1. Nối (theo mẫu):

(II

IV

VI

VI IX

XI

XXI

XU

(XY

9

12

XX

—.

  1. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

..–

LA

21

21

DE

At the

WA

VIII

org

VII vi

7 giờ

9 giờ 30 phút 8 giờ 15 phút 3. Các số III, VII, V, XX, XII, IX , XXI:

– Viết theo thứ tự từ lớn đến bé:XXI, XX, XII, IX, VII, V, III.

– Viết theo thứ tự từ bé đến lớn:III, V, VII, IX, XII, XX, XXI. 4. Với 4 que diêm có thể xếp thành các số La Mã nào ? Hãy viết các

số đó.

1000 – VII XII

XX XV

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 115. Làm quen với chữ số La Mã
Đánh giá bài viết
News Reporter