Nguồn website giaibai5s.com

  1. Số ? 523 x 3 = 1569 | 402 x 6 = 2412 1017 x 7 = 7119 1207 x 8 = 9656

1569 : 3 = 523 2412 : 6 = 402 7119 : 7 = 1017 | 9656 : 8 = 1207 2. Đặt tính rồi tính: 12532

27143 05 | 626

01 904 14

13

1253 : 2 = 626 (dư 1); 25234 12 630

2714 : 3 = 904 (dư 2); 35045 00 | 700 04

03

2523 : 4 = 630 (dư 3); 3504 : 5 = 700 (dư 4) 3. Trong một ngày Hội thể dục thể thao, các vận động viên xếp thành | các hàng. Ban đầu xếp thành 7 hàng, mỗi hàng có 171 vận động

viên. Hỏi khi chuyển thành 9 hàng đều nhau thì mỗi hàng có bao nhiêu vận động viên ? Tóm tắt

Bài giải 1 | 171 người

Số người có trong 7 hàng là: 7 hàng: + + + + +4 .

| 171.x 7 = 1197 (người) | ? người

Khi chuyển thành 9 hàng, số 9 hàng: ++ ++++++

người có trong một hàng là: 1197: 9 = 133 (người)

Đáp số: 133 người 4. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 234m, chiều rộng bằng 1

chiều dài. Tính chu vi khu đất đó. . Tóm tắt

Bài giải Chiều dài: ——– —— Chiều rộng hình chữ nhật là:

234 : 3 = 78 (m)

Chu vi hình chữ nhật là: Chiều rộng:

(234 + 78) X 2 = 624 (m) Chu vi: ?

Đáp số: 624m

234m

?m

.

.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 114. Luyện tập chung Nhân, chia số có 4 chữ số cho số có một chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter