Nguồn website giaibai5s.com

05

819

  1. Tính: 26842 * 24573

36724 06 1342

07 918 08 . . 27

32 04

0 .. . 2. Người ta đổ đều 16961 đầu vào 8 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu . | lít dầu? Tóm tắt

Bài giải 1696 lít

Số lít dầu có trong mỗi thùng là: 8 thùng: + + +—-

1696 : 8 = 212 (lít) ? lít 1 thùng: x ,

| Đáp số: 212 lít

.

.

|

  1. Tìm x: a) x x 4 = 2048

x = 2048:4

x = 512 c) x x 6 = 4278.

X = 4278:6

  1. b) 5 x x = 3055

x = 3055 : 5

x = 611 7 x x = 5691

x = 5691 : 7 :

= 813

X = 713

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 110. Chia số 4 chữ số cho số có một chữ số
Đánh giá bài viết
News Reporter