Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đặt tính rồi tính: 3418 2527

1914 3

5 .: 7581

9570

1419

2

5

6836

7095

  1. Có hai bể nước, mỗi bể có 2450l nước. Người ta đã dùng hết 35001

nước ở hai bể đó. Hỏi trong cả hai bể còn bao nhiêu lít nước ?

Tóm tắt

Bài giải ?l nước

Số lít nước có trong cả hai bể là: 2 bể:

E- +- +- + -4 2450 x 2 = 4900 (lít) | 2450l nước

Số lít nước còn lại trong cả hai bể là: 1 bể:

4900 – 3500 = 1400 (lít)

Đáp số: 1400 lít 3. Tìm x: a) x:5 = 1308

  1. b) x: 6 = 1507 x = 1308 x 5.

x = 1507 x 6 X = 6540

x = 9042 4. Cho hình 4 và 6 trong đó có một số ô vuông đã tô màu. – – Hình , có 7 ô vuông tô màu. – Hình 6 có 9 ô vuông đã tô màu.

– Tô thêm 2 ô vuông để được 1 – Tô thêm 3 ô vuông để được một hình có 9 ô vuông

hình chữ nhật có 12 ô vuông

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 109. Luyện tập Nhân số có 4 chữ số với số có một chữ số
Đánh giá bài viết