Nguồn website giaibai5s.com

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) Tháng này là tháng 11, tháng sau là tháng 12.

Trong một năm em thích nhất tháng 1. | b) Tháng 1 có 31 ngày

Tháng 12 có 31 ngày Tháng 4 có 30 ngày

Tháng 5 có 31 ngày Tháng 8 có 31 ngày

Tháng 9 có 30 ngày

  1. a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 7 năm 2005. Thứ hai

4 11 18 25

28

Thứ ba

5 12 1926 Thứ tư

6 ) 13 2027 Thứ năm

7 14 21 Thứ sáu

8 15 | 22 | 29 Thứ bảy | 2 9 16 23 30

Chủ nhật 1 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | b) Xem tờ lịch trên rồi viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm: – Ngày 4 tháng 5 là thứ hai. – Ngày 27 tháng 5 là thứ tư. – Ngày đầu tiên của tháng 5 là thứ sáu. – Tháng 5 có 5 ngày chủ nhật. – Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 là ngày 31.

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 102. Tháng – năm
Đánh giá bài viết
News Reporter