Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm: a) 3500 + 200 = 3700; 7100 + 800 = 7900; 4400 + 300 = 4700

3700 – 200 = 3500; 7900 – 800 = 7100; 4700 – 300 = 4400 b) 6000 + 2000 = 8000; 7000 + 3000 = 10000; 2000 + 8000 = 10000

8000 – 6000 = 2000; 10000 – 7000= 3000; 10000 – 2000 = 8000 8000 – 2000 = 6000; 10000 – 3000= 7000; 10000 – 8000 = 2000

  1. Đặt tính rồi tính:

4756 *2834 7590

+

6927

835 7762 9090 8989 0101

5555

445 6000 1018

375 0643

7571 2664

4907

  1. Một thư viện có 960 cuốn truyện tranh, sau đó mua thêm được bằng

4 số truyện tranh đã có. Hỏi thư viện có tất cả bao nhiêu cuốn truyện tranh ? Tóm tắt

Bài giải Thư viện có : 960 cuốn Số cuốn truyện tranh mà thư viện

mua thêm được là: Mua thêm được 4 số có

960 36 = 160 (cuốn) Thư viện có tất cả :… cuốn? Số cuốn truyện tranh có trong thư

viện là: 960 + 160 = 1120 (cuốn)

Đáp số: 1120 cuốn 4. Tìm x: a) x + 285 = 2094.

::. b) x – 45 = 5605 x = 2094 – 285 . . x = 5605 + 45 x = 1809

X = 5650 c) 6000 – X = 2000

X

6000 – 2000

x = 4000

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 101. Luyện tập chung Phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10 000
Đánh giá bài viết
News Reporter