Nguồn website giaibai5s.com

  1. Tính nhẩm: a) 9000 – 7000 = 2000 . . 5000 – 1000 = 4000 3000 – 2000 = 1000

6000 – 5000 = 1000 8000 – 8000 = 0,

10000 – 2000= 8000 4600 – 400 = 4200

7200 – 3000 = 4200 8500 – 500 = 8000

5600 – 2000 = 3600 9900 – 300 = 9600

3800 – 3000 = 800 6800 – 700 = 6100

7400 – 400 = 7000 2. Đặt tính rồi tính: 6480 7555

9600 4572

6648 1908

907

9012 3. Một siêu thị có 3650kg cá, buổi sáng bán được 1800kg cá, buổi chiều | bán được 1150kg cá. Hỏi siêu thị đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cá ? Tóm tắt

: 2950kg … Bán: 1.•°

588

Còn: 7kg

3650kg

Bài giải Cách 1:

Cách 2: Cả ngày siêu thị bán được số Số ki-lô-gam cá sau khi bán buổi ki-lô-gam cá là:

sáng còn lại là: 1800 + 1150 = 2950 (kg) 3650 – 1800 = 1850 (kg) Số ki-lô-gam cá siêu thị còn lại là: Số ki-lô-gam cá siêu thị đó còn lại là: 3650 — 2950 = 700 (kg) : 1850 – 1150 = 700 (kg) Đáp số : 700kg

Đáp số : 700kg

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 2-Bài 100. Luyện tập Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
Đánh giá bài viết
News Reporter