Nguồn website giaibai5s.com

| 1. Tính nhẩm:

7×8 = 56 2 x 5 = 10

6 x 4 = 24 2. Đặt tính rồi tính:

16 : 2 = 8 72:8 = 9 25 : 5 =

5

36: 6 = 6 9×3 = 27 4 x8 = 32

49 : 7 = 7 63 : 7 = 9 7 x 5 = 35

203

х

252

912

418

135

84kg

. 1

? kg

? kg

| 3. Tính giá trị của biểu thức: a) 12 x 4 : 2 = 48 : 2

  1. b) 35 + 15 : 5 = 35 + 3 = 24

= 38 4. Một cửa hàng có 84kg muối, đã bán được 1 số muối đó. Hỏi cửa

hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối ? Tóm tắt

Bài giải Cửa hàng:—

Cửa hàng bán được số ki-lô-gam

muối là: Đã bán: 38

84 : 6 = 14 (kg) Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam muối là: 84 – 14 = 70 (kg)

Đáp số: 70kg 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  1. a) Một hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng là 8cm. Chu vi hình chữ nhật đó là: A. 20cm .-B. 28cm
  2. 32cm , D 40cm b) Đồng hồ chỉ: A. 10 giờ 40 phút
  3. 11 giờ 20 phút CN10 giờ 20 phút D. 4 giờ 10 phút

92

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Tự kiểm tra
Đánh giá bài viết
News Reporter