Nguồn website giaibai5s.com

  1. Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

105

372

96

+ 38

.

:

X

6

228

525

1488

576

8742

437

94015

84717 _ 7. 121

309|3 3 1103

5

188

44

14

40

14

ola

  1. Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng là 15cm.

Một hình vuông có cạnh là 21cm. a) Chu vi hình chữ nhật và chu vi hình vuông. b) Chu vi hình nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài giải a) Chu vi hình chữ nhật là:

  1. (25 + 15) x 2 = 80 (cm) Chu vi hình vuông là:

21 x 4 = 84 (cm) Đáp số: Chu vi hình chữ nhật là 80cm; Chu vi hình vuông là 84cm b) Chu vi hình vuông lớn hơn chu vi hình chữ nhật là:

84 – 80 = 4 (cm) Vậy chu vi hình vuông lớn hơn chu vi hình chữ nhật là 4cm.

1.

90

|

  1. Một cửa hàng có 87 xe đạp, đã bán ; số xe đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu xe đạp ? Tóm tắt

Βάι gidi | 87 xe đạp Cửa hàng bán được số xe là: Cửa hàng: 1 4 .

87 : 3 = 29 (xe đạp) ? xe đạp ? xe đạp

* CP Cửa hàng còn lại số xe là: | Đã bán: ”

87 – 29 = 58 (xe đạp)

| Đáp số: 58 xe đạp 4. Tính giá trị của biểu thức: a) 15 + 15 x 5 = 15 + 75

  1. b) 60 + 60 : 6= 60 + 10 = 90

. = 70 c) (60 + 60): 6 = 120 : 6

= 20

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 87. Luyện tập chung
Đánh giá bài viết
News Reporter