Nguồn website giaibai5s.com

30m

TOTALITI

  1. Tính chu vi hình chữ nhật, biết: a) Chiều dài 45cm, chiều rộng 25cm b) Chiều dài 5m, chiều rộng 25dm Bài giải

| Bài giải Chu vi hình chữ nhật là:

5m = 50dm (45 + 25) x 2 = 140 (cm) Chu vi hình chữ nhật là: . Đáp số: 140cm

(50 + 25) x 2 = 150 (dm)

. Đáp số: 1500m 2. Một hồ nước hình vuông có cạnh 30m. Tính chu vi hồ nước đó.

Bài giải Chu vi hồ nước là: 30 x 4 = 120 (m)

| Đáp số: 120m 3. Một hình vuông có chu vi 140cm. Tính độ dài cạnh hình vuông đó.

Bài giải Cạnh hình vuông là: 140 : 4 = 35 (cm)

Đáp số: 35cm 4. Một hình chữ nhật có chu vi 200cm, chiều dài là 70cm. Tính: a) Nửa chu vi hình chữ nhật.

70cm Bài giải Nửa chu vi hình chữ nhật là: (200 : 2 = 100 (cm)

Chu vi: 200cm | Đáp số: 100cm

1?

89

:

 

  1. b) Chiều rộng hình chữ nhật.
  • Bài giải Chiều rộng hình chữ nhật là: 100 – 70 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 86. Luyện tập Tính chu vi hình vuông, hình chữ nhật
Đánh giá bài viết
News Reporter