Nguồn website giaibai5s.com

V

A

11

585g > 558g in. 526g < 625g 305g < 300g + 50g

450g > 500g – 60g 1kg = 850g + 150g

1kg = 640g + 360g 2. Bác Toàn mua 4 gói bánh và 1 gói kẹo. Mỗi gói bánh cân nặng 150g

và gói kẹo cân nặng 166g. Hỏi bác Toàn mua bao nhiêu gam kẹo và bánh ? Tóm tắt

Bài giải 4 gói bánh:

Số gam 4 gói bánh cân nặng là: 150g

150 x 4 = 600 (g) – Tổng số gam kẹo và bánh là: 600 + 166 = 766 (g)

Đáp số: 766g 3. Một quả bóng to và 10 quả bóng nhỏ cân nặng tất cả là 1kg. Một

quả bóng nhỏ cân nặng là 60g. Hỏi quả bóng to cân nặng bao nhiêu gam ?

00

1 gói kẹo: 998

A

**

Tóm tắt

60g | 10 quả bóng nhỏ: 1

+

1

+

1

+

1

Şikg

1 quả bóng to: Bài giải

1kg = 1000g | 10 quả bóng nhỏ cân nặng là: 60 x 10 = 600 (g) 1 quả bóng to cân nặng là: 1000 – 600 = 400 (g)

Đáp số: 400g 4. (Học sinh tự làm)

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 64. Luyện tập Gam
Đánh giá bài viết
News Reporter