Nguồn website giaibai5s.com

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Số hình tròn ở hàng trên gấp b) Số hình tròn ở hàng trên gấp 4 3 lần số hình tròn ở hàng dưới. lần số hình tròn ở hàng dưới.

Tóm tắt

7 quyển

Ngăn trên có 7 quyển sách, ngăn dưới có 21 quyển sách. Hỏi ngăn dưới | có số sách gấp mấy lần ngăn trên ?

Bài giải Ngăn trên:

Số sách ngăn dưới gấp số sách 21 quyển .. | ngăn trên số lần là: . Ngăn dưới:—–=

21:7 = 3 (lån)

| Đáp số: 3 lần 8. Một con chó cân nặng 15kg, một con thỏ cân nặng 3kg. Hỏi con chó

cân nặng gấp mấy lần con thỏ ? Tóm tắt

Bài giải

Con chó cân nặng gấp con thỏ số Con thỏ: “

| lần là: . Con chó: ——

15 : 3 = 5 (lån)

Đáp số: 5 lần

2cm 4. Tính: A 2cm

3cm ..:: : 2cm

2cm

3kg

.

.

15kg

.

.

..

M

BL

4cm a) Chu vi tam giác ABC

Q 2cm P b) Chu vi hình vuông MNPQ:

AC + CB + BA =

3 + 4 + 2 = 9 (cm) .

Đáp số: 9cm

MN + NP + PQ + QM = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm

!

A

Giải vở bài tập Toán 3 Tập 1-Bài 55. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Đánh giá bài viết
News Reporter